ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ.

Our Team

Managing Committee : 2019 TO 2021 (Office Bearer)

MR. VASANT SHETTY

President

MR. Shantaram Shetty

Vice President

Mr. Srinivas Shetty

General Secretary

Mr. Ratnakar shetty

Tresurer

Mr. Krishna Prasad Shetty

Joint Secretary

Mr. Venu Gopal Shetty

Joint-Secretary

Mr. PRASAD SHETTY

Joint Tresurer

Mrs. Vinoda R K Chouta

ladies Chairperson

Miss. Shrutika Shetty

youth wing president

Trustees : 2019 to 2021

Mr. N. Vivek Shetty

Trustee

Dr. Satyaprakash Shetty

Trustee

Mr. Ramesh S. Shetty

Trustee

Mr. S. B. Shetty

Trustee

MR. PRAKASHCHANDRA SHETTY

Trustee

Chairman of Sub Committee : 2019 to 2021

Social Welfare

Mr. Ashoka M Adyanthaya

Chairman

Social Welfare

Mr. Sitaram J.Shetty

Vice chairman

SPORTS

Mr. Suresh K Shetty

Chairman

SPORTS

Mr. Hemanth Shetty

Vice chairman

CULTURAL COMMITTEE

Mr. Shashikanti Shetty

Chairperson

CULTURAL COMMITTEE

Mr. Shonith K.Shetty

Vice Chairperson

PROGRAMME COMMITTEE

Shekar N.Shetty

Chairman

CATERING COMMITTE

Mr. Satish K.Alva

Chairman

Decoration

Mr. Ramesh Shetty

Chairman

IT & Public Relationship

Hemanth V.Shetty

Chairman

Property & Office Administration

Mr. Sudhakar S.Shetty

Chairman

LEGAL CELL

Adv.Jayant R.Shetty

Chairman

MARRIAGE CELL

Mrs. Sujatha Shetty

Chairman

Managing Committee Members

HEMANATH SHETTY

ALOK SHETTY

Amar S. Shetty

Anand Shetty

Anand G. Shetty

ANANTH ADYANTHAYA. H

ASHOK SHETTY

BHASKAR K ALVA

Karunakar Shetty C.A.

Dayanand Hegde K

DAYANAND SHETTY

Dinakara N. Shetty

Durga Prasad Rai

Ganesh A. Shetty C.A.

HARI PRASAD SHETTY

Harish Vasu Shetty

Harish S. Shetty

HARSHAVARDHAN SHETTY. A

JAYA KAREBETTU SOODA

K. Jayaram Rai

Jayprakash R. Shetty

Jeevan Shetty A.

KARUNAKAR SHETTY

KARUNAKAR. B. SHETTY

Kitta Shetty S.

KRISHNARAJ SHETTY

Kushal S. Shetty

Manmohan Konde

Manohar S. Shetty

U. Mohandas Shetty

Nagaraj Shetty

Prabhakar M. Shetty

Prabhakar N. Shetty

PRASAD. P. SHETTY

Priyarajan K. Bhandary

Pushparaj N. Shetty

RAGHAV SHETTY

RAGHUNATH. S. SHETTY

RAJESH J SHETTY

RAMAKRISHNA CHOWTA. T

RAMCHANDRA SHETTY. T

RAVI SHETTY

SADANAND. S. SHETTY

SADASHIV SHETTY

SADASHIV. R. SHETTY

Sanjit Shetty

K. Santosh Shetty

Satish N. Shetty C.A.

Satish M. Shetty

Sitaram Shetty

SHANKAR. A. SHETTY

Shekar M. Shetty

SHRIDHAR. C. SHETTY

SUBHASH ALVA

D. Sudhaker Shetty

SUDHAKAR. R. SHETTY

K. Sudarshan Hegde

SUJIT SHETTY

Suresh Shetty

SURESH SHETTY

Tukaram M. Rai

UDAY NARAYANA SHETTY

Uday B. Shett

Udaykumar Shetty H.

VIJAY KUMAR SHETTY

Vishwanath N. Shett

M.B. Vittal Rai

Vittal S. Shetty

Yogesh G. Shetty

YOGISH SHETTY

© Copyright Mulund Bunts 2008 | Design & Developed By : Host2Unlimited